Các sản phẩm Tecal Series của Dri-Block Calibrators được sử dụng để hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp như kiểm chuẩn các cặp nhiệt, đầu đo nhiệt độ RTD và đầu đo ngập trong chất lỏng.